• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/443-dzien-dziecka-2014/detail/10499-dzien-dziecka-2014.html

INFORMACJA DYREKTORA

Szanowni Państwo,
W związku z akcją strajkową i wynikami referendum, od 8 kwietnia br. do odwołania zajęcia
w szkole będą zawieszone. Dlatego, zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie w tym czasie opieki swoim dzieciom. Jeżeli Państwo nie będziecie mieli możliwości zapewnienia opieki zrobimy wszystko aby taka opieka była zapewniona w szkole. Równocześnie informuję, że egzamin gimnazjalny jak i egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z ustalonym terminem. Na bieżąco będziemy Państwa informować
o podejmowanych decyzjach. Proszę o monitorowanie informacji na stronie szkoły i e-dzienniku.
    

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, W KTÓRYCH ODBĘDZIE SIĘ STRAJK.


Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak §3 pkt3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, szkole, do którego/ej uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności pracownik jest zobowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, W KTÓRYCH ODBĘDZIE SIĘ STRAJK.
Rodzic ucznia do lat 8
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru składki  (art. 35 ust. 1 ww. ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogą zapewnić dziecku opiekę. By uzyskać zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć u pracodawcy lub w ZUS oświadczenie o nieoczekiwanym zamknięciu placówki oraz odpowiedni wniosek (Z-15A)

Kompleks lekkoatletyczny

https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/443-dzien-dziecka-2014/detail/10499-dzien-dziecka-2014.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/443-dzien-dziecka-2014/detail/10499-dzien-dziecka-2014.html

Losowe zdjęcia z galerii