• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/58-dzien-dziecka-2009/detail/2346-dsc-2009.html

Regulamin Konkursu

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. CELE KONKURSU:
1.  Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz historią, geografią i kulturą krajów anglojęzycznych.
2.  Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań testujących znajomość zastosowania struktur gramatycznych i leksykalnych.
3. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
4. Promocja szkoły w środowisku.
2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VI oraz VII-VII i zostanie przeprowadzony w tych dwóch kategoriach.
2. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany przez nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Besku, panie Katarzynę Semenowicz, Katarzynę Szul i Dorotę Gac.
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu jest sprawowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Besku, pana Arkadiusza Nycza, Organizatorów oraz innych nauczycieli.
4. Konkurs jest organizowany w formie dwuetapowego testu:
I etap – test leksykalno-gramatyczny oraz sprawdzający znajomość funkcji językowych przeprowadzany w szkołach podstawowych do 10.03.2020r.
II etap –  test leksykalno-gramatyczny oraz sprawdzający znajomość funkcji językowych i wiedzę
o krajach anglojęzycznych, a także zadania związane z rozumieniem tekstu czytanego.


 
Konkurs odbędzie się 01.04.2020r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Besku, ul. Kolejowa 54.

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
7. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników i promocją konkursu.
8. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektorów poszczególnych szkół.
9. W czasie trwania konkursu Organizator oraz inni nauczyciele sprawujący nadzór nad przebiegiem konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
10. Każdy uczeń pracuje samodzielnie przy oddzielnym stoliku.
2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w terminie i miejscu podanym w §2., przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konkursu w szczególnych przypadkach od nich niezależnych. W takiej sytuacji uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatorów o nowym terminie konkursu.
2. Za organizację i przebieg konkursu odpowiadają Organizatorzy.
3. Organizatorzy powiadamiają szkoły podstawowe o terminie i zakresie wymagań konkursowych. Jednocześnie, Organizatorzy przesyłają Regulamin konkursu oraz test z I etapu do przeprowadzenia
w szkołach podstawowych przewidziany na 45 min.
Regulamin jest również dostępny na stronie internetowej szkoły www.zsbesko.pl.
4. Na pierwszym etapie prace sprawdzają nauczyciele uczący wyłaniając 2 najlepszych uczniów z każdej kategorii wiekowej, którzy  zostają zakwalifikowani do II etapu konkursu. W przypadku jednakowej liczby punktów na miejscu drugim, nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia dogrywki we własnym zakresie.
5. Nauczyciele uczący zobowiązani są do przekazania nazwisk 2 najlepszych uczniów z każdej kategorii wiekowej wraz z liczbą zdobytych punktów do dnia 10.03.2020r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
6. W dniu II etapu konkursu czyli 01.04.2020r. uczniowie zgłaszają się do Szkoły Podstawowej w Besku  najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem konkursu, tj. o 8.45. Jest to czas przewidziany na czynności organizacyjne. Konkurs przewidziany jest na 45 min.
8. Za sprawdzenie i ocenę punktową prac uczestników II etapu odpowiedzialni są Organizatorzy.
9. Po napisaniu testu konkursowego uczestnicy wraz z opiekunami udają się na salę gimnastyczną w celu obejrzenia części artystycznej.
10. Wyniki II etapu konkursu ogłoszone zostaną w tym samym dniu, tj. 01.04.2020r. po części artystycznej.
11. Nagrody otrzymują trzej uczniowie z najlepszymi wynikami w każdej kategorii.
12. Dla wszystkich uczestników drugiego etapu przewidziane są dyplomy.
13. Prace konkursowe udostępniane są do wglądu uczestnikom, ich rodzicom/prawnym opiekunom na indywidualny wniosek w terminie do 2 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
14. Prace konkursowe udostępniane są do wglądu w Szkole Podstawowej w Besku.
15. Uczestnik konkursu lub jego rodzic/prawny opiekun może złożyć odwołanie od wyniku konkursu do
2 dni po jego ogłoszeniu, ze wskazaniem zadania, którego odwołanie dotyczy oraz zasadności odwołania. Tylko takie odwołania będą rozpatrywane przez Organizatorów konkursu.
16. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem decyzję rozstrzygającą zastrzegają sobie Organizatorzy.
3.    ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS
Zakres wiedzy i umiejętności, który jest wymagany na konkurs jest zawarty w podstawie programowej
II etapu edukacyjnego z języka angielskiego.
1. Na etapie szkolnym zestaw pytań obejmuje zadania sprawdzające słownictwo, struktury gramatyczne
i znajomość funkcji językowych.

2. Etap międzyszkolny polega na napisaniu testu zawierającego zadania sprawdzające słownictwo, struktury gramatyczne, funkcje językowe, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, a także zadania sprawdzające rozumieniem tekstu pisanego.

Kompleks lekkoatletyczny

https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/58-dzien-dziecka-2009/detail/2346-dsc-2009.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

https://www.zsbesko.pl/galeria-foto/58-dzien-dziecka-2009/detail/2346-dsc-2009.html

Losowe zdjęcia z galerii