• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1188-2018-03-21-trzecioklasisci-w-w-zsckr/detail/35953-2018-03-21-trzecioklasisci-w-w-zsckr.html

REGULAMINMIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REGULAMINMIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH DLA KLAS VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szkoła Podstawowa w Besku zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.
CELE KONKURSU
1.    Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań krajami niemieckojęzycznymi oraz poszerzanie wiedzy realioznawczej.
2.    Przybliżenie wiadomości z dziedziny geografii, historii, kultury, zwyczajów i innych ciekawostek krajów niemieckojęzycznych.
3.    Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji (Internet, telewizja, publikacje, czasopisma).
4.    Propagowanie języka niemieckiego jako jednego z języków Unii Europejskiej.
5.    Stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkich uczniów bez względu na stopień opanowania języka.
6.    Promocja szkoły.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII SP.
2.    Każda ze szkół może zgłosić 3 uczestników ( z imienia i nazwiska) do 10.03.2020r. na adres mailowy mela126@o2.pllub telefonicznie 506126394.
3.    Konkurs jest organizowany i przeprowadzany przez nauczycielkę języka niemieckiego- mgr Justynę Tabisz- Kocan w ramach „ Dnia Języków Obcych”.
4.    Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu jest sprawowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Besku, pana Arkadiusza Nycza, Organizatorów oraz innych nauczycieli.
5.    Konkurs jest organizowany w formie jednoetapowego testu w języku polskim w formie pisemnej- 45 minut.
6.    Konkurs będzie składał się z zadań otwartych i zamkniętych, dotyczących zagadnień z zakresu geografii, historii, kultury, życia politycznego i życia codziennego w krajach niemieckojęzycznych.


ZASADY KONKURSU

Konkurs odbędzie się 01.04.2020 r. o godz. 09.00 w Szkole Podstawowej w Besku, ul. Kolejowa 54.

1.    Zakres konkursu obejmuje wiadomości z historii, geografii, polityki, sportu, kultury( filmu, muzyki, literatury) oraz ciekawostek krajów niemieckojęzycznych.
2.    Konkurs odbędzie się w języku polskim ( ewentualnie niektóre nazwy, np. typowych
potraw lub nazwy geograficzne będą w języku niemieckim).
3.    Konkurs będzie obejmował jeden etap‐ forma pisemna – test - 45 minut.
4.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
5.    Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
6.    Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników i promocją konkursu.
7.    Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektorów poszczególnych szkół.
8.    W czasie trwania konkursu Organizator oraz inni nauczyciele sprawujący nadzór nad przebiegiem konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
9.    Każdy uczeń pracuje samodzielnie przy oddzielnym stoliku.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1.    Konkurs odbędzie się 01.04.2020 r. o godz. 09.00 w Szkole Podstawowej w Besku, ul. Kolejowa 54,przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konkursu w szczególnych przypadkach od nich niezależnych. W takiej sytuacji uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatorów o nowym terminie konkursu.
2.    Za organizację i przebieg konkursu odpowiadają Organizatorzy.
3.    Organizatorzy powiadamiają szkoły podstawowe o terminie i zakresie wymagań konkursowych drogą pocztową. Jednocześnie, w tym samym terminie organizatorzy przesyłają Regulamin konkursu.
4.    W dniu konkursu czyli 01.04.2020r. uczniowie zgłaszają się do Szkoły Podstawowej w Besku  najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem konkursu, tj. o 8.45. Jest to czas przewidziany na czynności organizacyjne. Konkurs przewidziany jest na 45 min, od 09.00 do 09.45.
5.    W skład komisji konkursowej wchodzą wszyscy opiekunowie – nauczyciele języka niemieckiego, którzy przybyli z uczniami na konkurs.
6.    Po napisaniu testu konkursowego, o godz.10.00, uczestnicy udają się na salę gimnastyczną w celu obejrzenia części artystycznej w języku angielskim oraz niemieckim.
7.    Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w tym samym dniu, tj. 01.04.2020r. po części artystycznej.
8.    W wypadku, gdy  dwóch lub kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów przewidziana jest dogrywka w postaci kilku dodatkowych pytań, na które uczniowie z tą samą liczbą punktów odpowiadają pisemnie w ciągu 15 minut.
9.    Nagrodzonych zostanie trzech uczniów z najlepszymi wynikami.
10.    Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy.
11.    Prace konkursowe udostępniane są do wglądu uczestnikom, ich rodzicom/prawnym opiekunom na indywidualny wniosek w terminie do 2 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
12.    Prace konkursowe udostępniane są do wglądu w Szkole Podstawowej w Besku.
13.    Uczestnik konkursu lub jego rodzic/prawny opiekun może złożyć odwołanie od wyniku konkursu do 2 dni po jego ogłoszeniu, ze wskazaniem zadania, którego odwołanie dotyczy oraz zasadności odwołania. Tylko takie odwołania będą rozpatrywane przez Organizatorów konkursu.
14.    W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem decyzję rozstrzygającą zastrzegają sobie Organizatorzy.


ZAGADNIENIA
•    flagi krajów niemieckojęzycznych, godło Niemiec,
•    mapy krajów DACH,
•    aktualne władze (prezydent, kanclerz),
•    podział administracyjny (landy, kantony),
•    kraje sąsiadujące z krajami DACH,
•    waluta,
•    języki urzędowe,
•    stolice i nazwy krajów DACH w języku niemieckim,
•    najważniejsze miasta, góry, rzeki, jeziora i morza, nad którymi leżą (podane w języku niemieckim),
•    najważniejsze zabytki,
•    najsłynniejsze potrawy i napoje,
•    najbardziej znane osobistości ze świata kultury i sportu (teraźniejsze i z czasów odległych tj. znani pisarze, kompozytorzy, poeci, nobliści, postacie historyczne, sportowcy, piosenkarze itp.),
•    najważniejsze wydarzenia z historii Niemiec np. upadek Muru Berlińskiego, Zjednoczenie Niemiec,
•    niemieckie stacje telewizyjne,
•    najważniejsze święta, imprezy, wydarzenia z dziedziny kultury czy sportu np. Berlinale, Oktoberfest, Nationalfeiertag, Martinstag, Rosenmontag itp.
•    marki samochodowe, symbole tablic rejestracyjnych,
•    numery kierunkowe,
•    znani wynalazcy i wynalazki, firmy niemieckie
•    styl życia, religia
•    ciekawostki z krajów niemieckojęzycznych.

Na teście pojawią się zadania typu: multiple-choice, dobieranie w pary, praca z mapką, uzupełnianie luk.

Kompleks lekkoatletyczny

http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1188-2018-03-21-trzecioklasisci-w-w-zsckr/detail/35953-2018-03-21-trzecioklasisci-w-w-zsckr.html

Nasze filmy

Szkoła z lotu ptaka

http://www.zsbesko.pl/galeria-foto/1188-2018-03-21-trzecioklasisci-w-w-zsckr/detail/35953-2018-03-21-trzecioklasisci-w-w-zsckr.html

Losowe zdjęcia z galerii