• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/lista-aktualnosci/1870-2023-04-2-dzien-autyzmu.html

Biblioteka

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym,
co mu dolega,
albo zaśnie – w każdym razie wygra”.
                                                                                                Henryk Sienkiewicz 

 

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 13:30

 

 

 


     Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice.
Główne jej zadania to: wspieranie realizacji założeń edukacyjnych i wychowawczych szkoły,
rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, tworzenie
warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji pochodzących
z różnych źródeł.
Zbiory biblioteki szkolnej obejmują:
- księgozbiór liczący ok. 12 tysięcy książek,
- zbiory specjalne, które gromadzą dokumenty audiowizualne, multimedialne i te zawierające
informacje o regionie, Besku i szkole,
- czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

     Biblioteka posiada również pracownię internetową. Są w niej cztery komputery z dostępem
do Internetu oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka, kopiarka).

 

REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W BESKU

Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele,
inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2.Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki:
    -  lektury na okres 1 miesiąca,
    -  pozostałe książki na okres 1 miesiąca.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć
liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie
wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
5. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić
taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są
do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych
z biblioteki.

Regulamin korzystania z kącika czytelniczego

1. W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru
podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
2. Z księgozbioru podręcznego i niektórych czasopism można korzystać
tylko w bibliotece.
3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego
korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Przed opuszczeniem biblioteki należy zwrócić czytane dokumenty bibliotekarzowi.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się
instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
3. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
4. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym
zakresie.
5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie
najwyżej dwie osoby.
6. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.
7. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić
pracownikowi biblioteki.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
9. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania
ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.