• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/

Misja/wizja

Misja


Misją Szkoły Podstawowej w Besku jest wychowanie młodego człowieka jako osoby wrażliwej, uczciwej tolerancyjnej, Polaka i patrioty, szanującego kulturę i tradycję narodu, wyposażonego w wiedzę i umiejętności konieczne do ciągłego kształcenia się, i podjęcia  w przyszłości użytecznych ról zawodowych i społecznych.

 

Wizja


Szkoła Podstawowa w Besku to publiczna placówka oświatowa, która wychowuje i kształci uczniów, przygotowując ich do aktywnej nauki i dorosłego  życia w zmieniającym się świecie. Naszym uczniom zapewniamy opiekę, bezpieczeństwo, wysoką jakość nauczania,  rozwijanie indywidualnych zainteresowań, równe szanse oraz dobrą atmosferę w szkole. Nauczyciele są autorytetem - życzliwi, sprawiedliwi i konsekwentni, motywują uczniów do nauki i podejmowania nowych wyzwań, wspierając dzieci i młodzież w ich rozwoju.
Bliska  współpraca ze środowiskiem i społecznością lokalną – rodzice aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości u swoich dzieci, współpracują w tym z nauczycielami. Pomagają w rozwiązywaniu problemów, i współuczestniczą w podejmowaniu decyzji.

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Besku

• Placówka zapewnia bezpieczeństwo, optymalne warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, oraz aktywności naukowej, sportowo- turystycznej, artystycznej i społecznej.
• Wyniki sprawdzianów i egzaminów utrzymują się na zadowalającym poziomie.
• Integrację środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów.
•Współpraca z władzami samorządowymi i innymi podmiotami społeczno - kulturalnymi działającymi w środowisku.
• Zapewnienie szczególnej opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Wszyscy nauczyciele czują się odpowiedzialni za wyniki wychowania i nauczania, współpracują ze sobą w zespołach przedmiotowo - zadaniowych i doskonalą swój warsztat pracy.