• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Czech English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish Swahili BIP
https://www.zsbesko.pl/

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ  ZESPOŁU SZKÓŁ W BESKU  

Zarządzenie nr 1/2014 r.
Dyrektora Zespołu Szkół w Besku
 z dnia 28.02.2014r.
 
w sprawie: przyjęcia regulaminu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej


 §1
 

Wprowadza się w Zespole Szkół w Besku – Szkoła Podstawowa  - Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§2


 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
REGULAMIN     REKRUTACJI  DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO
I  KLASY   PIERWSZEJ   ZESPOŁU  SZKÓŁ W BESKU

 §1
 


Rekrutacja na rok szkolny 2014/ 2015  do oddziału przedszkolnego.
1.Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym  w szkole nie biorą udziału w rekrutacji.
 
2.Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną do 1 kwietnia 2014 roku składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego  w szkole
 
3.Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci z urzędu, które ukończyły  5 lat i są  zameldowane w obwodzie szkoły.
 
4.Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są także dzieci zameldowane / zamieszkałe poza obwodem szkoły  na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, wtedy gdy szkoła dysponuje odpowiednią liczbą miejsc.
 
5.Kryteria naboru w przypadku większej liczby dzieci niż miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane są:
- dzieci wychowujące się w rodzinie wielodzietnej,
- dzieci  niepełnosprawne,
- jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne,
- dwoje  rodziców dziecka jest niepełnosprawnych,
- dziecko objęte jest pieczą zastępczą,
- rodzic dziecko samotnie wychowuje,
- dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo.
 
6.Dyrektor może wyrazić zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
 
7.Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzi się co roku według następującego harmonogramu:
- od 01 do 10 kwietnia każdego roku – szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców / prawnych opiekunów karty zgłoszenia dziecka,
- do 31 maja każdego roku – dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji,
- lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową,
 
8.Szkoła informuje rodziców o rekrutacji do oddziału przedszkolnego przez ogłoszenie w kościele, przez informację w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
                                                   

§2
 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 
1.Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone  w roku 2007 i w roku 2008 od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. z urzędu, natomiast dzieci urodzone w roku 2008 po 30 czerwca 2008r. na wniosek rodziców po przedłożeniu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 
2.Zapisów dziecka do szkoły dokonuje osobiście rodzic /prawny opiekun na podstawie  dowodu osobistego  oraz aktu urodzenia dziecka z numerem PESEL.
 
3.Kryteria naboru w przypadku większej liczby dzieci niż miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane są:
- dzieci wychowujące się w rodzinie wielodzietnej,
- dzieci  niepełnosprawne,
- jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne,
- dwoje  rodziców dziecka jest niepełnosprawnych,
- dziecko objęte jest pieczą zastępczą,
- rodzic dziecko samotnie wychowuje,
- dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo.
 
4.Dyrektor może wyrazić zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
 
5.Rekrutację dzieci do szkoły podstawowej prowadzi się co roku według następującego harmonogramu:
- od 01 do 10 kwietnia każdego roku – szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszenia dziecka,
- do 31 maja każdego roku – dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji,
- lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową,
6.Szkoła informuje rodziców o rekrutacji do szkoły podstawowej przez ogłoszenie w kościele, w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Losowe zdjęcia z galerii